• کاشت مو به روش FUT

در اين شيوه برداشت مو از پشت سر بيمار تحت شرايط خاصي برداشته مي شود. هر تار مو به همراه ريشه برداشته شده و لازم است تا از آن گرافت هايي ايجاد شود اين کار به کمک ميکروسکوپ انجام مي شود. سپس جراح ناحيه اي که دچار ريزش مو شده را با برش هاي ريز براي پيوند آماده مي کند. برش هاي ريز ايجاد شده با توجه به موي سر بيمار به صورت طبيعي در سطح مورد نظر توزيع مي شود. هزاران برش بسيار ريز براي قرار دادن گرافت ها آماده مي شود.

مهم ترين موضوع در اين مرحله اينست که کمترين آسيب به موهاي پشت سر بيمار وارد شود. ايجاد زخم در ناحيه برداشت تار مو طبيعي است ولي در کاشت مو به روش FUT محل بخيه به زودي با موها پوشش داده مي شود.

کاشت مو به روش fut