آلوپسی (Alopecia )یک واژه عمومی به معنی کاهش موی سر یا هر قسمتی از بدن به هر علتی است.

آلوپسی علل متفاوتی مانند : مشکلات هورمونی، خودایمنی ، عوارض داروها ،کمخونی و… دارد.

آلوپسی آندروژنیک (طاسی طرح مردانه): شایع ترین علت ریزش مو در مردان بوده و از حوالی دوران بلوغ شروع شده و به تدریج افزایش مییابد. موهای ناحیه سر در انسان با وجودی که رشد غیر وابسته به هورمون جنسی مردانه آندروژن دارند، اما دارای گیرنده خاص هورمونهای جنسی میباشند و به همین دلیل این هورمونها میتوانند بر ریزش مو موثر باشند.

در مردان بخشهای فرونتوتمپورال یعنی نواحی جلو و اطراف و مرکز سرّ دارای گیرنده هورمونی هستند، اما در زنان تمام موهای ناحیه سر دارای گیرنده آندروژنی میباشند. به همین دلیل در مردان اول ناحیه جلوی سر کاهش مو داریم و بعد ناحیه مرکزی و سپس این دو ناحیه بهم میرسند.

درطاسی طرح زنانه ، الگوی ریزش مو با مردان کامال متفاوت بوده و بیشتر قسمت میانی سر را گرفتار میکند.

در این زنان طرح مشخصی از آلوپسی مرکزی اسکالپ بدون فرورفتگی فرونتوتمپورال پدید می آید ولی دز زنانکاهش مو در تمام سر بطور یکسان پدید می آید و زنان مانند مردان دچار طاسی سر نمیشوند.