ریزش موها که بیشتر در مردان شایع است امروزه به دغدغههای بزرگ برای برخی از بانوان هم تبدیل شده است.
ریزش ۵۰ تا ۱۰۰ عدد موی سر در روز طبیعی میباشد. وسعت رشد موهای سر به طور متوسط ۱سانتی متر درماه میباشد.
در هر لحظه۱۰درصد موهای سر شما در فاز استراحت هستند. بعد از گذشت ۲ تا ۳ ماه، موهایی که در فاز استراحت میریزند و موهای جدید به جای آنها میرویند. این رویش حدود ۲ تا ۶ سال بعد تمام میشود. بنابراین ریزش این تعداد تار مو در هر روز به عنوان بخشی از این سیکلطبیعی است، اما بعضی افراد بیش از حد طبیعی ریزش مو دارند.

به طور کلی هر عاملی که موجب اختلال فعالیت سلولهای استروما و فولیکول مو شود میتواند به ریزش مو منجر شود. برحسب اینکه تخریب فولیکول مو وجود داشته باشد یا نه، ریزش مو به دو نوع تقسیمبندی میشود. درنوع بدون تخریب فولیکول مو که اصطالحا به آن بدون اسکار میگوییم، صدمه و آسیبی شدید به پیاز مو و بافت اطرافش وارد نشده و برگشت پذیر است که علل آن شامل اختلالات عددی مانند تیروئید، سوءتغذیه و استرسهای روحی و فیزیکی و یک سری از داروها میباشد و دو عامل هورمون مردانه و ژنتیک در بروز آن نقش دارند. در این نوع ریزش مو، پس از ریختن موها، اسکار باقی نمیگذارند.موهای وابسته به هورمون مردانه شامل ناحیه ریش، سبیل، سینه، پشت،زیرناف و سطح داخلی کشاله ران میباشد. هورمونهای مردانه موجب تبدیل موهای کرکی این نواحی به موهای ضخیم و سیاه میگردند.پوست سر دارای موهای حساس به هورمونهای مردانه درنواحی پیشانی،شقیقه ها و ورتکس میباشد که اثر اندروژن (هورمون مردانگی ) بر روی ایننواحی حساس موجب تبدیل شدن موهای ضخیم به کرکی و درنتیجه طاسی میگردد.